Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro podnikatele
obchodní společnosti
ARGOHOLD, s.r.o.
se sídlem Podvinný Mlýn 2358/50, 19000 Praha 9
IČ: 03810372, DIČ: CZ 03810372
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238064
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese WWW.ZEMCHEM.CZ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní při prodeji zboží v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese www.zemchem.cz („e-shop“) provozovaných společností ARGOHOLD, s.r.o., se sídlem Podvinný Mlýn 2358/50, 19000 Praha 9, IČ: 03810372, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238064 (dále jen „dodavatel“) odběratelům, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „odběratel“). Obchodní podmínky se stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu a součástí Rámcové kupní smlouvy, byla-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.

1.    Uživatelský účet

1.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

1.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4.    Odběratel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5.    Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy odběratel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6.    Odběratel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.    Uzavření kupní smlouvy

2.1.    V e-shopu dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může poptávat. Prezentaci zboží v e-shopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zboží dává odběratel dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení dodavatele, které zboží může být dodáno, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. Obchodních podmínek.

3.    Jakost

3.1.    Veškeré informace o zboží a jeho provedení v ústní nebo písemné formě poskytuje prodávající v dobré víře, přičemž nepředstavují ujištění prodávajícího o provedení nebo vhodnosti zboží. Provedení může záležet na místních povětrnostních a jiných podmínkách. Prodávající provádí prodej na základě toho, že je odběratel sám přesvědčen, že zboží odpovídá jeho požadavkům.

4.    Objednání zboží a potvrzení

4.1.    Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.

4.2.    Odesláním objednávky zboží je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

4.3.    Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

4.4.    Dodavatel potvrdí odběrateli vytvoření objednávky automatickým e-mailem. V dalším e-mailu potvrdí dodavatel odběrateli, které zboží má dodavatel aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail s potvrzením zboží, které dodavatel může dodat, je akceptací nabídky odběratele k uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele.

4.5.    Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží.

4.6.    Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky.

4.7.    Odběratel je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit až do potvrzení dodavatele o tom, které zboží může dodavatel dodat.

5.    Cenové a platební podmínky

5.1.    Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou bez DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky odběratelem.

5.2.    Cenu zboží hradí odběratel bezhotovostně převodem na účet dodavatele 2000749547/2010 vedeného u Fio banka, a.s.  

5.3.    Cena musí byť uhrazena odběratelem před expedicí zboží odběrateli do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení §  2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.    Odběratel je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby sděleného prodávajícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.    Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží uvedených na internetových stránkách.

5.6.    Dodavatel je plátcem DPH.

6.    Dodání a převzetí zboží

6.1.    Doručení zajišťuje společnost MONSANTO ČR s.r.o. na adresu kupujícího v České Republice uvedenou v objednávce. Kupující poskytne prodávajícímu všechny potřebné informace, aby mu umožnil splnit objednávku.

6.2.    Data dodávek určená prodávajícím jsou pouze orientační, a doba dodávky uvedená v avízu nesmí být považována za rozhodující. Pokud nejsou uvedena žádná data, dodávka bude provedena v přiměřené době.

6.3.    Místem dodání je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce.

6.4.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na takovém místě.

6.5.    Pokud kupující nepřijme z jakéhokoliv důvodu dodávku zboží, když je připraveno k dodávce nebo prodávající není schopen dodat zboží včas, protože mu kupující neposkytl příslušné pokyny, doklady, povolení nebo oprávnění, (a) přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího (včetně ztráty nebo poškození), (b) zboží bude považováno za dodané, a (c) prodávající může uskladnit zboží do doby uskutečnění dodávky, přičemž kupující bude odpovědný za všechny související náklady a výdaje (včetně, mimo jiné, skladování a pojištění). Pokud kupující nepřijme dodávku do 7 dnů poté, co prodávající uvědomil kupujícího, že je zboží připraveno k dodávce, může prodávající prodat veškeré nebo část zboží dále nebo s ním může naložit jinak, a po odečtení nákladů na skladování a prodej vyúčtovat kupujícímu částku přesahující cenu zboží nebo naúčtovat kupujícímu jakýkoli rozdíl mezi cenou zboží a částkou získanou jeho prodejem.

6.6.    Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází převzetím zboží.

6.7.    Marným doručením není dotčeno právo dodavatele požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku odběratele na opětovné doručení je dodavatel oprávněn dodatečně účtovat odběrateli cenu opakované dopravy.

6.8.    Kupující není oprávněn odmítnout zboží v případě nevýznamných odchylek včetně, mimo jiné, až 5% kladné či záporné odchylky od objednaného množství zboží.

7.    Odstoupení od smlouvy

7.1.    Odběratel souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží ani do 14 pracovních dnů po lhůtě dodání.

8.    Doporučení

8.1.    Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za svá doporučení nebo jejich následky, veškerá poskytnutá doporučení přijímá kupující na své riziko. Kupující je odpovědný za provedení svých vlastních testů a ověření těchto doporučení dříve, než jich využije.

9.    Záruky

9.1.    Prodávající zaručuje vlastnické právo ke zboží a že prodávané zboží odpovídá standardním specifikacím a označení. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, prodávající vylučuje všechny ostatní výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli druhu, které se týkají prodejnosti, způsobilosti k určitému účelu nebo všech ostatních záležitostí ohledně zboží, ať už se užívá samostatně nebo v kombinaci s jinými výrobky. Tyto podmínky platí i při výměně zboží. Kupující musí informovat své zákazníky o těchto výjimkách ze záruk a nesmí poskytnout žádné záruky ohledně zboží přesahující záruky uvedené v těchto podmínkách a prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost přesahující záruky uvedené v článku 7 těchto podmínek včetně odpovědnosti vůči zákazníkům kupujícího, jiným prodejcům, distributorům nebo konečným spotřebitelům.


10.    Odpovědnost za vady zboží a Reklamace

10.1.    Podepsáním dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.

10.2.    Veškeré reklamace, které se týkají nedostatečného množství nebo poškození zboží, k nimž došlo při přepravě, musí kupující podat do 3 dnů po přejímce zboží kupujícím. Všechny ostatní reklamace, včetně reklamací údajně vadného zboží a porušení záruk, musejí být podány do 10 dnů poté, co se kupující dozví o skutečnostech, na nichž je tato reklamace založena, nejpozději však do 21 dnů po přejímce zboží kupujícím. Ohledně všech reklamací, které nejsou podány písemně a které prodávající neobdrží ve výše uvedených termínech, se má za to, že se jich kupující vzdal. Žádná reklamace nebude připuštěna a žádné vrácené zboží nebude přijato, pokud bylo zboží upraveno, znovu zabaleno nebo zpracováno jakýmkoliv způsobem s výjimkou případů, kdy byla prodávajícímu uspokojivým způsobem dokázána existence latentní vady, kterou nebylo možné zjistit před úpravou nebo zpracováním, a to pouze tehdy, pokud je takový důkaz předložen do 10 dnů poté, co došlo ke zjištění takové vady. V přiměřeně možném rozsahu bude kupující předcházet reklamacím a zmírňovat je, přičemž bude brát v úvahu případné pokyny prodávajícího.

10.3.    Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

10.4.    Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

10.5.    Dodavatel neodpovídá za vady zboží:

10.5.1.    pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,

10.5.2.     pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
10.6.    Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 9.1. nebo čl. 10.2. těchto Obchodních podmínek zvolil.

10.7.    Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

10.8.    Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

10.8.1.         odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
10.8.2.         odstranění vady opravou věci,
10.8.3.         přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
10.8.4.         odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

11.    Omezení odpovědnosti

11.1.    S výjimkou článků 8 a 9 těchto podmínek stanoví následující ustanovení veškerou finanční odpovědnost prodávajícího (včetně, mimo jiné, odpovědnosti za jednání nebo opomenutí jeho zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů) vůči kupujícímu za jakékoliv porušení těchto podmínek a jakéhokoliv ujištění, prohlášení, jednání nebo opomenutí včetně nedbalosti vzniklého na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

11.2.    Aby nevznikly žádné pochybnosti, podle tohoto článku s výjimkou článku 8 těchto podmínek: (a) bude celková odpovědnost prodávajícího vyplývající ze smlouvy (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), zkreslení nebo čehokoli jiného, která vznikla v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním smlouvy ve všech případech omezena na výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny a (b) prodávající nebude odpovědný za žádné nepřímé nebo následné ztráty nebo škody (ať už se jedná o ušlý zisk, obchodní ztrátu, poškození dobrého jména nebo cokoli jiného), náklady, výdaje nebo jakékoli jiné nároky na jakékoliv následné odškodnění kupujícího (jakkoli způsobené), ke kterým dojde na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

12.    Vis Major

12.1.    Prodávající může odložit datum dodávky, ukončit smlouvu nebo snížit objem zboží objednaného kupujícím (aniž by mu vznikla odpovědnost vůči kupujícímu), pokud mu okolnosti, které nepodléhají jeho přiměřené kontrole, brání v provádění jeho podnikání nebo toto podnikání pozdržely, včetně, mimo jiné, vyšší moci, činnosti vlády, války nebo požadavků národní mobilizace nebo obrany, vzpoury, občanských nepokojů, požáru, výbuchu, záplav, extrémních povětrnostních podmínek, škůdců a nemocí, epidemií, výluk, soudního zákazu, embarg, dovozních a vývozních předpisů, pracovní síly, kontejnerů, dopravních zařízení, nehod, selhání strojního zařízení nebo přístrojů, stávek a jiných pracovních sporů (ať už souvisí s pracovními silami kterékoli strany) nebo omezení či zpoždění ovlivňujících dopravce nebo neschopnosti či zpoždění při získávání dodávek příslušných či vhodných surovin včetně paliv a energií. Pokud některá z výše uvedených situací trvá nepřetržitě více než 120 dnů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy písemnou výpovědí kupujícímu. Zásahy vyšší moci nejsou omluvou pro neplnění platebních závazků.

13.    Dozor

13.1.    Odběratel musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a průmyslové standardy, které se týkají výroby, manipulace, přepravy, skladování, marketingu, označování, použití a likvidace zboží a jeho složení při konečném použití. Kupující musí (a) při dopravě, skladování, manipulaci, používání a likvidaci dodržovat bezpečnou praxi včetně Mezinárodního kodexu chování pro distribuci a používání pesticidů FAO a učinit všechny odpovídající kroky, aby řádně instruoval své zaměstnance, zástupce, smluvní strany a zákazníky o takové praxi, (b) učinil všechny odpovídající kroky, aby zabránil rozlití či rozsypání těchto látek nebo jiným nebezpečím hrozícím osobám, majetku nebo životnímu prostředí a (c) zajistit, že užívání zboží a jeho složení při konečném užití jsou propagovány v souladu se směrnicemi HRAC pro zvládnutí odolnosti plevele.

14.    Dostupnost e-shopu

14.1.    Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.

14.2.    Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu v rozporu s jejím určením.

14.3.    Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.

15.    Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

15.1.    Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

15.2.    Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky odběratele. Odběratel rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází dodavatele a jeho spřízněných osob a využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb dodavatele a jeho spřízněných osob.

15.3.    Odběratel uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 3 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.

15.4.    Odběratel má v souladu s § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

15.5.    Odběratel souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, pokud ji dodavatel zřídí, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

16.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

16.1.    Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu dodavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.
16.2.    Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač odběratele, může odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

17.    Závěrečná ustanovení

17.1.    Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení případných sporů z takto uzavřených kupních smluv je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 9, případně Městský soud v Praze, v závislosti na věcné příslušnosti pro daný spor.

17.2.    Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

17.3.    Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

17.4.    Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (byla-li mezi stranami uzavřena), uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z e-shopu přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

17.5.    V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.

17.6.    Pokud některý soud, tribunál nebo správní orgán příslušné jurisdikce rozhodne, že ustanovení těchto podmínek a/nebo smlouvy jsou jako celek nebo zčásti nezákonná, neplatná, neúčinná, relativně neplatná, nevymahatelná nebo nepřiměřená, budou v rozsahu této nezákonnosti, neplatnosti, neúčinnosti, relativní neplatnosti, nevymahatelnosti nebo nepřiměřenosti považována za oddělitelná, a zbývající ustanovení a jejich dílčí části zůstanou plně platné a účinné.

17.7.    Nevymáhání nebo prodlení s vymáháním nebo s částečným vymáháním dodržování ustanovení těchto podmínek a/nebo smlouvy nebude považováno za vzdání se jeho práv. Jakékoli vzdání se práva vyplývajícího z nedodržení nebo z prodlení kupujícího nebude považováno za vzdání se tohoto práva při jakémkoli následném porušení nebo prodlení a v žádném případě tím nebudou dotčeny ostatní podmínky těchto podmínek a/nebo smlouvy.

17.8.    Prodávající smí kdykoli postoupit, převést, pověřit, zadat subdodavateli nebo jiným způsobem zacházet se všemi svými právy nebo závazky vyplývajícími z této smlouvy nebo některými z nich. Kupující nesmí postoupit, převést, pověřit, zadat subdodavateli nebo jiným způsobem zacházet se všemi svými právy nebo závazky vyplývajícími z této smlouvy nebo některými z nich bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

17.9.    Osoba, která není stranou smlouvy, nemá podle smlouvy nebo souvislosti s ní žádná práva.

17.10.    Kontaktní údaje dodavatele: ARGOHOLD, s.r.o., Podvinný Mlýn 2358/50, 19000 Praha 9, info@zemchem.cz, tel: 602 298 816
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 4. 2015.